Vakantiepark Eigen Wijze

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- RUIMTEVERHUUR- LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN
vennootschap onder firma
Vakantiepark Eigen Wijze V.O.F.
Schoterpad 1
8314 RA Bant
inschrijving kamer van koophandel nr. 39060910
Maart 2022ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door Vakantiepark Eigen Wijze V.O.F. (inschrijvingsnr. K.v.K. 39060910), hierna te noemen Vakantiepark Eigen Wijze, aan derden gedaan, op alle door Vakantiepark Eigen Wijze in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door Vakantiepark Eigen Wijze met derden aangegaan.
b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.
c. Indien de wederpartij andere algemene voorwaarden bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden voert, zijn deze voor Vakantiepark Eigen Wijze niet bindend, niet toepasselijk en worden door Vakantiepark Eigen Wijze hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door middel van de toepasselijkheid en het niet vernietigbaarheid zijn van deze algemene voorwaarden doet wederpartij uitdrukkelijk afstand van haar algemene voorwaarden bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden.
d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Vakantiepark Eigen Wijze te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van wederpartij, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.
e. Wanneer wederpartij in een andere dan de Nederlandse taal van deze algemene voorwaarden kennisneemt of heeft kunnen nemen en er sprake is van de door de tekst ingegeven interpretatieverschillen prevaleert de Nederlandstalige versie boven de buitenlandstalige, tenzij Vakantiepark Eigen Wijze daar uitdrukkelijk schriftelijk afstand van neemt.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door Vakantiepark Eigen Wijze gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.
b. De door Vakantiepark Eigen Wijze in afbeeldingen, websites, multimedia, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten en dergelijke, moeten worden geacht bij benadering en vrij-blijvend te zijn verstrekt.
Vakantiepark Eigen Wijze is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 3: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

3.1: Algemeen
a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Vakantiepark Eigen Wijze, onverschillig of deze daarbij op zich neemt goederen te leveren, werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.
b. Alle met Vakantiepark Eigen Wijze gesloten overeenkomsten worden voor haar eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Vakantiepark Eigen Wijze, dan wel doordat Vakantiepark Eigen Wijze met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden Vakantiepark Eigen Wijze eerst, nadat en voor zover deze door Vakantiepark Eigen Wijze zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Wederpartij wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Vakantiepark Eigen Wijze gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien wederpartij niet binnen 8 (acht) dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Wederpartij wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat Vakantiepark Eigen Wijze met de werkzaamheden waarop de wijzi-ging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen.
Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens Vakantiepark Eigen Wijze overeenkomsten sluiten.
Bij een overeenkomst tussen Vakantiepark Eigen Wijze en een wederpartij zijnde een rechtspersoon is naast wederpartij, degene die voor en/of namens wederpartij de verbintenis aangaat alsmede de directie van wederpartij ondeelbaar hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle voor haar daaruit voortvloeiende verplichtingen jegens Vakantiepark Eigen Wijze.
c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Vakantiepark Eigen Wijze te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Vakantiepark Eigen Wijze hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens Vakantiepark Eigen Wijze zou kunnen doen ontstaan.

3.2: Zaalverhuur en buitenruimte
a. De verhuur van zaal en buitenruimte door Vakantiepark Eigen Wijze is aan een bestemming gekoppeld die eigen zijn aan het karakter van de bedrijfsvoering van Vakantiepark Eigen Wijze en die past binnen de van overheidswege verkregen vergunning.
Wederpartij dient zich vooraf te vergewissen, dat de huurovereenkomst en het huurgebruik door haar daar niet mee conflicteert.
b. Door Vakantiepark Eigen Wijze worden huisregels toegepast. Deze worden door haar bij de totstandkoming van de overeenkomst met wederpartij aan haar kenbaar gemaakt.
Voor zover dit niet of niet volledig is geschied, dan zijn in ieder geval, onverminderd de volgende huisregels van toepassing: De sluitingstijd is om uiterlijk 1:00 uur ’s nachts. Niet toegestaan zijn drugsgebruik en/of handel in drugs, vechtpartijen, bedreigingen, intimidatie, grensoverschrijdend gedrag, al dan niet van seksuele en/of discriminerende aard, overmatig drankgebruik, veroorzaken van overmatige herrie op het vakantiepark en haar andere aanhorigheden.
Mocht daar zijdens wederpartij sprake van zijn, zulks ter beoordeling van Vakantiepark Eigen Wijze, dan heeft zij het recht met behoud van alle haar toekomende rechten de verhuurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen de zaal/zalen en/of buitenruimte te ontruimen en alle door haar te lijden en/of geleden schade ondeelbaar op wederpartij en de veroorzakers te verhalen (tot de dag der algehele voldoening).
c. Wanneer Vakantiepark Eigen Wijze tevens zorgdraagt voor het drankgelag en deze is niet vooraf in de overeenkomst gekwantificeerd of volledig gekwantificeerd, dan heeft vakantiepark Eigen Wijze het recht om het werkelijke aantal genuttigde consumpties, met inbegrip van breuk, op basis van haar calculaties bij wederpartij in rekening te brengen, gelijk wederpartij gehouden is deze te voldoen.
Dit geldt evenzo voor maaltijden en/of versnaperingen.
d. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenkomen, dient wederpartij zelf zorg te dragen voor de aansluitbaarheid van geluid- en beeldapparatuur.
Wanneer wederpartij om het even welke reden daarover niet zelf beschikt en van dergelijke faciliteiten van Vakantiepark Eigen Wijze gebruik wil maken, dan heeft Vakantiepark Eigen Wijze het recht om wederpartij daarvoor geldelijk te belasten.
Wederpartij is gedurende het gebruik en gedurende de tijd dat zij de zaal en/of buitenruimte heeft gehuurd, tot en met het verlaten van de gehuurde zaal en/of buitenruimte aansprakelijk voor alle schade die de apparatuur anders dan bij normaal gebruik oploopt, van ten hoogste de nieuwwaarde van het betreffende apparaat/product.
e. Wanneer er, door en/of zijdens wederpartij schade al dan niet onbedoeld aan de gehuurde zaal en/of buitenruimte, de aanhorigheden en/of elders op het vakantiepark, wordt toegebracht, om het even van welke reden en aard, dan heeft Vakantiepark Eigen Wijze het recht om de geleden en nog te lijden schade op zowel wederpartij als de veroorzakers zijdens wederpartij ondeelbaar hoofdelijk te verhalen tot de dag der algehele voldoening.
f. Huisdieren zijn in beginsel, maar wel na uitdrukkelijke toestemming van Vakantiepark Eigen Wijze, onder voorwaarden toegestaan. De wederpartij dient voor de ingangsdatum van de zaalhuur en/of huur buitenruimte daarvoor een verzoek bij Vakantiepark Eigen Wijze in te dienen. Beslist Vakantiepark Eigen Wijze positief, dan heeft zij het recht om gedurende de aanwezigheid op het Vakantiepark met de aanhorigheden gedragsregels aan de wederpartij, met inbegrip van zijn gasten en zijn huisdier(en), op te leggen.
Vakantiepark Eigen Wijze heeft het recht om bij overtreding van de gedragsregels en/of bij het veroorzaken van overlast, de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. Vakantiepark Eigen Wijze kan alsdan niet door de wederpartij gehouden worden om hem op enigerlei wijze te compenseren.; niet met betrekking tot de eerder gesloten huurovereenkomst van zaal en/of buitenruimte noch anderszins.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID
a.1. Vakantiepark Eigen Wijze is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt Vakantiepark Eigen Wijze dit ook niet bij, bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: grove calamiteiten, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen, overdracht van virussen en ziekten.
a.2. Vakantiepark Eigen Wijze is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze van het gebruik van de geleverde goederen en de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen; niet aan het geleverde zelf, noch aan andere zaken/objecten, personen en/of levende have, niet in directe zin, noch in indirecte zin.
a.3. Vakantiepark Eigen Wijze is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bezittingen en/of eigendommen van en zijdens wederpartij.
a.4. Wederpartij vrijwaart Vakantiepark Eigen Wijze te dezer zake voor alle aanspraken van derden.
b. Voor zover wederpartij, dan wel de door haar ingeschakelde derde op basis van medewerkzaamheid en/of het verlenen van assistentie betrokken is bij de uitvoering van de transactie tussen Vakantiepark Eigen Wijze en wederpartij, is Vakantiepark Eigen Wijze op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk voor alle zijdens wederpartij en/of diens ingeschakelde derde veroorzaakte schade; Ook niet jegens de achterliggende opdrachtgever van wederpartij.
c. Er wordt door Vakantiepark Eigen Wijze geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van haar website en/of het gebruik van de daarop vermelde/geplaatste informatie en/of functionaliteiten.
d. Indien Vakantiepark Eigen Wijze wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 500,00 (zegge; vijfhonderd euro).
e. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de wederpartij jegens Vakantiepark Eigen Wijze niet op.

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING
a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Vakantiepark Eigen Wijze niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft wederpartij nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor haar uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.
c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van Vakantiepark Eigen Wijze, zal Vakantiepark Eigen Wijze in nader overleg treden met wederpartij.
d. Levering geschiedt af het bedrijf van Vakantiepark Eigen Wijze of een andere door Vakantiepark Eigen Wijze te bepalen plaats.
e. Wanneer door Vakantiepark Eigen Wijze, verkochte goederen, na aan de wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende maximaal drie weken, al naar gelang de keuze van Vakantiepark Eigen Wijze, ter beschikking van wederpartij. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van wederpartij. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van wederpartij gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan Vakantiepark Eigen Wijze.
f. Wanneer de wederpartij bij aanvang van de overeengekomen huurperiode van de zaal en/of buitenruimte niet komt opdagen en na het verstrijken van 1 uur dat nog altijd niet heeft gedaan, dan is Vakantiepark Eigen wijze met behoud van alle haar uit de overeenkomst toekomende rechten, ontslagen van de leveringsplicht. Zij is bovendien gerechtigd, om alle door de, namens wederpartij, gemelde gasten genuttigde consumpties, en voor consumptie aangeschafte aan bederf onderhevige producten bij wederpartij in rekening te brengen.
g. Indien de wederpartij niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is Vakantiepark Eigen Wijze gerechtigd, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat Vakantiepark Eigen Wijze tot enige schadevergoeding is gehouden.

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO
a. De keuze van het transportmiddel is aan Vakantiepark Eigen Wijze.
b. Het transport van de bij Vakantiepark Eigen Wijze bestelde goederen geschiedt tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, voor rekening van de wederpartij. Dit geldt evenzo ten aanzien van retourzendingen.
c.1. Alle bij Vakantiepark Eigen Wijze bestelde/gekochte goederen, inclusief eventueel door wederpartij retour te zenden goederen, reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.
c.2. Alle door en zijdens Vakantiepark Eigen Wijze met wederpartij en/of ten behoeve van wederpartij met derden gevoerde correspondentie en te verzenden documenten reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij, ongeacht de met wederpartij overeengekomen leveringscondities met betrekking tot de door Vakantiepark Eigen Wijze te leveren goederen en/of diensten. Wederpartij dient zich te vergewissen, dat de correspondentie afkomstig is van Vakantiepark Eigen Wijze Vakantiepark Eigen Wijze kan door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor beschadigingen en/of veranderingen aan de inhoud van de door en of zijdens Vakantiepark Eigen Wijze gezonden correspondentie. Eveneens is Vakantiepark Eigen Wijze op geen enkele wijze door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk te stellen voor oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens door de transporteur, een onvoldoende gebleken beveiliging van deze gegevens door de transporteur en/of niet door deze tijdige vernietiging van deze gegevens
d. De goederen worden uitsluitend op de begane grond afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico's geheel voor rekening van wederpartij.
Indien wederpartij ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan heeft Vakantiepark Eigen Wijze het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van wederpartij aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels achterlating van een schriftelijke mededeling wederpartij daarvan in kennis heeft gesteld.
e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de wederpartij zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens Vakantiepark Eigen Wijze, verklaart wederpartij de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN
a. Voor iedere opdracht stelt Vakantiepark Eigen Wijze afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Vakantiepark Eigen Wijze te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is Vakantiepark Eigen Wijze gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheidswege of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc.
c. Vakantiepark Eigen Wijze is gerechtigd om, indien de kostprijsfactoren tussen de datum van totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst daartoe aanleiding geven haar prijzen na mededeling aan wederpartij te wijzigen.
d. Vakantiepark Eigen Wijze is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.
e. Vakantiepark Eigen Wijze behoudt zich het recht voor reiskosten en/of verzendkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES
a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door Vakantiepark Eigen Wijze toegezonden facturen te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.
b. Vakantiepark Eigen Wijze is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2 % in rekening te brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum wordt betaald.
c. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van Vakantiepark Eigen Wijze of op een door Vakantiepark Eigen Wijze aan te wijzen bank- of girorekening.
d. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Vakantiepark Eigen Wijze en wederpartij. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

ARTIKEL 9: RECLAMES
a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen 8 (acht) dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Vakantiepark Eigen Wijze te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de wederpartij vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte, verwerkte
goederen. Dit geldt evenzo bij aangebroken goederen of goederen waarvan de verpakking beschadigd is.
b. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt wederpartij geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer Vakantiepark Eigen Wijze van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan wederpartij, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de wederpartij om aan Vakantiepark Eigen Wijze het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van Vakantiepark Eigen Wijze.
c. Vakantiepark Eigen Wijze is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken wederpartij op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens Vakantiepark Eigen Wijze, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.
d. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door Vakantiepark Eigen Wijze worden geweigerd. Alle retourzendingen van wederpartij geschieden voor haar rekening en risico.

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING
a. Vakantiepark Eigen Wijze heeft het recht, indien de wederpartij in enig opzicht in gebreke is of blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door Vakantiepark Eigen Wijze uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit anderen hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens wederpartij op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door wederpartij op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de Vakantiepark Eigen Wijze toekomende rechten.
Vakantiepark Eigen Wijze heeft dit recht ook, indien er bij wederpartij sprake is van een faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van Vakantiepark Eigen Wijze, dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van Vakantiepark Eigen Wijze op wederpartij zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.
b. Indien wederpartij de door hem met Vakantiepark Eigen Wijze gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden, dan is Vakantiepark Eigen Wijze eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is wederpartij, zulks naar keuze van Vakantiepark Eigen Wijze, ontbindingskosten van 100% van de overeengekomen verkoopwaarde, ofwel transactiewaarde verschuldigd en bij annulering annuleringskosten die in sub c. van dit artikelen worden weergegeven.
c. De wederpartij betaalt aan Vakantiepark Eigen Wijze een vergoeding bij annulering.
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het tijdstip van annulering.
Deze bedraagt:
Bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
Bij annulering binnen twee tot drie maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
Bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
Bij annulering binnen één maand tot één week voor de ingangsdatum, 90 % van de overeengekomen prijs;
Bij annulering korter dan één week voor de ingangsdatum, 100 % van de overeengekomen prijs;
d. Vakantiepark Eigen Wijze heeft het recht om met behoud van alle haar uit de opdracht/overeenkomst toekomende rechten, de door wederpartij en/of zijdens haar verstrekte opdrachten te weigeren, de uitvoering ervan stop te zetten, op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien zij dit op enig moment voor haar passend acht, zonder dat zij door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk gesteld kan en mag worden. Passende momenten zijn, bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt, Opdrachten: die in strijd met enige wet- en regelgeving zijn, conflicteren met de goede zeden, oproepen tot haat, discriminatie, racisme, kwetsend van karakter zijn en/of de wijze van gegevensverstrekking een voor Vakantiepark Eigen Wijze onaanvaardbaar (digitaal) bedrijfsrisico met zich meebrengt. Zulks ter beoordeling van Vakantiepark Eigen Wijze.

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING
Indien de betaling van de door Vakantiepark Eigen Wijze toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Vakantiepark Eigen Wijze, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de wederpartij over het gehele door hem/haar verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan Vakantiepark Eigen Wijze verder toekomende rechten, waaronder het recht op alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro)
NB: Daar waar de wetgever de aan wederpartij door te belasten buitengerechtelijke incassokosten bij wet heeft bepaald, is wederpartij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM
a. Zolang een wederpartij aan Vakantiepark Eigen Wijze geen volledige betaling van de door Vakantiepark Eigen Wijze aan hem/haar geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden- heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de wederpartij komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van Vakantiepark Eigen Wijze.
b. Indien een wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is Vakantiepark Eigen Wijze zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Vakantiepark Eigen Wijze zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door Vakantiepark Eigen Wijze geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..
c. Vakantiepark Eigen Wijze behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto's, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van wederpartij onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat wederpartij volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens Vakantiepark Eigen Wijze heeft voldaan.
d. Voor transacties met een wederpartij gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft Vakantiepark Eigen Wijze het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren

ARTIKEL 13: OVERMACHT
a. Overmacht ontslaat Vakantiepark Eigen Wijze van haar verplichtingen jegens de wederpartij. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf Vakantiepark Eigen Wijze, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, epidemie, pandemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc.. Vakantiepark Eigen Wijze is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc.
b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Vakantiepark Eigen Wijze gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van Vakantiepark Eigen Wijze. Wederpartij zal van de ten deze door Vakantiepark Eigen Wijze genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, ONTWERPBESCHERMING
a. De Intellectuele eigendomsrechten van alle door Vakantiepark Eigen Wijze (ten behoeve van wederpartij) vervaardigde producten, geleverde diensten etc. behoren Vakantiepark Eigen Wijze toe. Gebruik of alternatief gebruik van deze rechten, ontwerpen en/of ideeën Vakantiepark Eigen Wijze is ten strengste verboden, tenzij Vakantiepark Eigen Wijze hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door Vakantiepark Eigen Wijze, ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.
b. Indien wederpartij zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt Vakantiepark Eigen Wijze zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal EURO 25.000,00 (zegge; vijfentwintigduizend euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.

ARTIKEL 15: GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOCHTE GOEDEREN
a. Door Vakantiepark Eigen Wijze wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule indien en voor zover die bij de producten zijn meegeleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat Vakantiepark Eigen Wijze schriftelijk aangetekend door de wederpartij van zijn/haar verzoek in kennis is gesteld.
b. Wordt er door Vakantiepark Eigen Wijze wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantie clausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 (zes) maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient Vakantiepark Eigen Wijze eerst schriftelijk aangetekend door wederpartij van diens verzoek in kennis gesteld te worden.
c. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, dan wel geheel of gedeeltelijke creditering van de litigieuze goederen, zulks naar keuze van Vakantiepark Eigen Wijze. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door Vakantiepark Eigen Wijze.
d. De al dan niet onder garantie ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de wederpartij bij Vakantiepark Eigen Wijze of bij een door Vakantiepark Eigen Wijze hiervoor ingeschakelde derde.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Vakantiepark Eigen Wijze te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het staat Vakantiepark Eigen Wijze evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar wederpartij is gevestigd. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de wederpartij. Vakantiepark Eigen Wijze heeft het recht, indien de aard van de transactie(s) daartoe aanleiding geeft, om zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het Weens Koopverdrag. Vakantiepark Eigen Wijze behoeft wederpartij van haar keuze niet vooraf in kennis te stellen.
b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Midden-Nederland dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van Vakantiepark Eigen Wijze.
c. In het geval van een dagvaarding van wederpartij door een derde bij een andere rechtbank en/of op grond van een ander recht doet wederpartij hierbij afstand de mogelijkheid om Vakantiepark Eigen Wijze in vrijwaring op te roepen voor die rechtbank en naar dat recht, zodat de jurisdictie van de bij hiervoor bij een door Vakantiepark Eigen Wijze gekozen rechtbank en recht in ieder geval de overhand zal hebben
d. Indien enig artikel of subartikel van deze Algemene voorwaarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

ARTIKEL 17: VINDPLAATS EN WIJZIGING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
a. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de bij de griffie van de rechtbank Midden-Nederland.
b. Vakantiepark Eigen Wijze is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Vakantiepark Eigen Wijze gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens wederpartij vanaf 30 (dertig) dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij wederpartij binnen die termijn schriftelijk aan Vakantiepark Eigen Wijze te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen Partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan 6 (zes) maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van 30 (dertig) dagen. Duurt de overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.

SLOTBEPALING:
Deze voorwaarden zijn ten behoeve van Vakantiepark Eigen Wijze samengesteld en gedeponeerd door De Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomstige algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het bepaalde in BW boek 6, titel 5, afdeling 3.
Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van “De Incassokamer B.V.”
HUISREGELS VAKANTIEPARK EIGEN WIJZE

Ons doel is om u en de andere gasten een prettig en probleemloos verblijf te laten, Ter ondersteuning daarvan hebben wij een aantal regels opgesteld en wij verwachten dat u deze regels respecteert.

Parkeren:
• Parkeren kan bij het grootste gedeelte van de huisjes voor de deur en bij andere verblijfsobjecten bij het object. Het gedeelte van de Vissershuisjes is autovrij. De huurders hiervan kunnen de auto op de desbetreffende parkeerplaats neerzetten. Het parkeren van voertuigen op het gedeelte rondom de zalen is alleen met uitdrukkelijke toestemming van Vakantiepark Eigen Wijze toegestaan.

Maximum snelheid:
• Op het vakantiepark geldt voor vervoersmiddelen een snelheidslimiet van 15 km per uur.

Recreatie bij de vijvers:
• In de vijvers liggen kano’s. Deze mogen overdag kosteloos worden gebruikt. Na zonsondergang en voor zonsopgang is het gebruik niet toegestaan.
In de vijvers die daarvoor zijn aangewezen mag worden gezwommen. Het gebruik daarvan is volledig voor eigen risico, Er wordt geen toezicht gehouden en het zwemmen/vermaak gebeurt volledig voor eigen risico, waarbij de ouders, verzorgers en begeleiders verantwoordelijk zijn voor het welzijn van hun minderjarige kinderen en/of hun (verminderd) handelingsonbekwamen mederecreanten en gasten.
Iedere vorm van aansprakelijkheid jegens ons is daarbij uitgesloten.

Roken:
• Roken is in geen enkele binnenruimte toegestaan.

Geluid:
• Muziek is toegestaan, hetzij bij de huisjes en/of andere vakantieverblijven beperkt vanaf 9:00 uur tot 23:00 uur. Er zal daarbij geen sprake mogen zijn van het veroorzaken van overlast.
• Bij de zalen mag er wat meer geluid geproduceerd worden. Hier is tot 00:30 uur versterkte muziek mogelijk. Dit houdt niet in dat dit onbeperkt kan.
• Een eigen huis-tuin-en-keuken geluidsinstallatie meebrengen mag.
Alles wat groter is en/of voorzien van een flinke bas is niet toegestaan.
• Voor dagfeesten, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt bruiloften, recepties e.d. gelden andere regels, waarbij de eindtijd niet later mag zijn dan 01:00 uur. Hier geldt dat na 00:30 uur het afspelen van muziek alleen binnen hoorbaar mag zijn.

Gebruik van sanitair en afvoeren:
• Toiletten, badkuipen, wastafels en andere afvoerobjecten mogen niet oneigenlijk worden gebruikt. Tot oneigenlijk gebruik worden bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt, gerekend: het afvoeren van tampons, maandverband, luiers, inlegkruisjes, papier anders dan toiletpapier, glas en/of andere afval/vuilresten.
Verder mogen er geen milieuschadelijke schoonmaakmiddelen zoals chloor e.d., vetten en etensresten in de afvoer of in de toiletten worden geworpen. Dit veroorzaakt ernstige verstoppingen!

Feestartikelen;
• Het gebruik van confetti en vuurwerk is verboden. Op het gebruik hiervan staat een boete van € 500,00. Dit onverminderd een eventuele sanctionering van overheidswege.

Eindreiniging:
• De eindschoonmaak is bij de prijs inbegrepen. Wij verwachten wel van u dat het door u gehuurde verblijfsobject en/of zaal “bezemschoon” wordt achtergelaten. Met deze term bedoelen wij:
Alle vaat dient droog en schoon weer op de juiste plek in de kast teruggezet te worden.
De vuilnis dient in de daarvoor bestemde containers gedeponeerd te worden.
Het bedlinnen graag voor vertrek van de bedden verwijderen en gezamenlijk onder aan de trap neerleggen of, indien er geen trap in uw verblijfsobject aanwezig is, legt u het bedlinnen voor vertrek binnen bij de ingang van uw verblijfsobject neer.
De vloer dient schoon en plakvrij te worden achtergelaten.
De indeling van het huisje, het verblijfsobject en/of de gehuurde zaal dient weer zo te staan, zoals het bij aankomst werd aangetroffen.
Eventuele schades moeten voor vertrek bij de receptie worden gemeld.

Algemeen:
• Het betreden van ons vakantiepark geschiedt voor eigen risico. Van U en de andere gasten verwachten wij, dat u in uw gedrag rekening houdt met de andere gasten en geen overlast veroorzaakt. Grensoverschrijdend gedrag, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: fysiek geweld, discriminatie, seksuele intimidatie is uitdrukkelijk niet toegestaan. Mocht daarvan op enig moment sprake zijn, dan kan dit leiden tot een daartoe gerechtigde sanctionering als voornoemd, het inhouden van de borgsom en/of verwijdering van het vakantiepark, onverminderd de eventuele sanctioneringen vanuit overheidswege.
Wij, de directie en medewerkers van Vakantiepark Eigen Wijze wensen u een fijn verblijf op ons vakantiepark toe.